Compostatge

Procés de compostatge. Estabilització de la fracció orgànica

En aquesta fase té lloc la part més important del compostatge que és la ESTABILITZACIÓ biològica de la fracció orgànica obtinguda, i per això es requereix el consum de quantitats importants d’oxigen, en adequades condicions de temperatura i humitat.

Por això s’ha implantat un procés dinàmic de compostatge, que combina l’acció de voltejos periòdics, amb un sistema controlat d’aportació d’aire i control de la humitat mitjançant el reg del substrat en las fases on allò es precisa.

Partint d’unes condicions mínimes de treball: 14 dies de permanència amb 14 voltejos de homogeneïtzació (volteig diari), es pot establir una altres sistemes de treball, fins un màxim de: 28 dies de permanència amb voltejos d’homogeneïtzació cada dos dies, en funció de les condicions i necessitats de cada moment.

Una vegada conclosa la fase d’estabilització, amb la descomposició termòfila de la major part dels compostos biodegradables presents, es passa a la fase de maduració, en què predominen els processos lents de biosíntesi de compostos húmics, amb moltes menys exigències tant d’oxigen, com de control de paràmetres de procés. Aquesta fase es porta a terme en la nau de maduració, depositant el producte en un replà continu per mitjà de cinta amb carro ‘tripper’.

Els voltejos periòdics d’aireació i mescla es realitzen per mitjà de voltejadora autopropulsada, capaç de treballar amb replans de fins a 3,50 metres d’altura.

El temps de permanència i el número de voltejos del producte en aquesta fase, ve condicionat pel grau d’estabilització aconseguit en la nau de trinxeres. D’aquesta forma, per un temps de permanència de dos setmanes en trinxeres es requerirà un mínim de 4 setmanes en maduració, mentres que per a una permanència de quatre setmanes en trinxeres, tan sols es requeriran uns 10 dies de permanència en maduració.

En qualsevol cas, el procés d’humificació proseguirà durant l’emmagatzematge del compost final.

Planta d’afinament i emmagatzematge de compost

Una vegada finalitzada la fase de maduració, el producte obtingut passa per una fase final de tractament i depuració (Afinament), en què s’eliminen les impureses contingudes en la fracció orgànica compostada.

El procés consta de les següents fases:

1. Alimentació

Realitzada mitjançant càrrega amb pala frontal en un alimentador de plaques.

2. Cribratge en garbell rotatiu

Realitzada mitjançant càrrega amb pala frontal en un alimentador de plaques.

3. Separació en taula densimètrica.

Realitzada mitjançant càrrega amb pala frontal en un alimentador de plaques.

El rebuig dens, format principalment per menuts vidres, ceràmiques, pedres, ossos, etc., es dirigeix al graner d’emmagatzematge de rebuig, mentre que el compost final obtingut es dirigeix també al seu graner d’emmagatzematge i d’ací al magatzem de compost.

L’aire necessari per a la fluidificació de la fracció orgànica en les taules densimètriques, és filtrat en sengles filtres de mànigues abans de la seua descàrrega en la pròpia nau.