Depuració Lixiviats

Sistema de tractament dels lixiviats

Els lixiviats generats en les distintes àrees de procés del complex de valorització són recollits i canalitzats fins a un depòsit de lixiviat, junt a la nau de trinxeres, des de el qual són bombats per a la humectació únicament del material en fase d’estabilització de la fracció orgànica, i sempre que no supose un deteriorament de la qualitat del compost final obtingut.

L’excedent de lixiviats, que no puga ser recirculat al procés d’estabilització de la fracció orgànica, és depurat en la planta de tractament de lixiviats ubicada en el complex, de manera que el permeat resultant del procés de depuració és distribuït posteriorment a distintos usos dins de la instal·lació, i el concentrat d’osmosi enviat a gestor autoritzat.

La tecnologia de tractament usada en la planta de tractament de lixiviats ubicada en el Complex de Valorització la capacitat màxima de tractament del qual és de 75 m³/dia, consta de:

  • Un procés de depuració biològica amb processos (i depòsits) de nitrificació/desnitrificació, amb abatiment de la DQO i el nitrogen.
  • Una etapa de separació Líquid/Sòlid, mitjançant la que separem el fang del licor mescla, a través d’una bateria de Membranes d’ultrafiltració.
  • Un tractament terciari mitjançant la tecnologia d’osmosi inversa per al tractament del permeat de la ultrafiltració.

Una vegada tractat el permeat de Ultrafiltració, en la planta d’osmosi inversa, es generen dos efluents, que segons la seua naturalesa té destinacions diferenciades:

  • Permeat: és bombat al depòsit d’aigua de procés, per a la seua posterior reutilització interna en el Complex.
  • Concentrat: atés les seues característiques, és necessari traslladar-lo a Gestor autoritzat per a la seua gestió com a residu no perillós.