Política de gestió ambiental

SFS Instal·lació 3 com a organització dedicada al Tractament i Valorització de Residus Sòlids Urbans, es compromet a complir aquesta Política de gestió ambiental, l’objectiu de la qual és el desenvolupament i millora contínua del seu Sistema de Gestió, adquirint un compromís amb els requisits i necessitats de les parts interessades i per a la prevenció de la contaminació i el compliment de la legislació ambiental vigent.

Aquest compromís es concreta en aquesta “Política de Gestió ambiental” fonamentada en les següents directrius:

 • Establir, desenvolupar i mantindre vigent.
  • Un sistema de gestió de gestió ambiental que complisca amb els requisits de la norma ISO 14001, que reflectisca les necessitats i expectatives de les parts interessades.
 • Compliment de la normativa legal vigent.
  • Aplicar el compliment de les normatives legals i reglamentàries aplicables, en l’acompliment de la nostra activitat.
  • Realitzar auditories internes periòdiques del Sistema de Gestió, que evidencien la seua correcta adequació.
 • Establiment d’objectius, metes i programes.
  • Realitzar un seguiment periòdic dels objectius, a través dels indicadors plantejats aportant els recursos necessaris.
 • Relació amb els proveïdors i subcontractistes.
  • Controlar als proveïdors i subcontractistes, assegurant-nos que complisquen la normativa aplicable en matèria ambiental.
 • Participació del personal.
  • Formar de manera contínua a tot el personal involucrat en les nostres activitats, millorant les seues competències.
  • Sensibilitzar, conscienciar al personal mitjançant formació de bones pràctiques ambientals.
  • Motivar la detecció d’oportunitats de millora, que eviten els riscos ambientals del desenvolupament de l’activitat.
 • Preservació del medi ambient i el seu entorn.
  • Complir amb la normativa legal vigent en matèria ambiental.
  • Fomentar entre el personal extern un comportament ambiental adequat.
  • Previndre la contaminació, utilitzant racionalment els recursos, reduint així els consums i les emissions a l’atmosfera.
  • Gestionar la recollida selectiva de residus per a facilitar el seu reciclatge.
  • Compliment dels requisits establits en l’Autorització Ambiental Integrada.
  • Millorar de manera contínua els processos amb la finalitat d’incrementar la recuperació de materials valoritzables, reducció de la fracció de rebuig retirada a abocador i augmentar la qualitat de material bioestabilitzat.

La Direcció de SFS Instal·lació 3 es compromet a revisar i modificar, si escau, la Política de Gestió Ambiental de manera regular, assegurant-se que tots els apartats exposats segueixen en vigor, que el seu contingut és coherent amb els objectius de l’empresa, així com amb les expectatives i necessitats de les parts interessades.

 

La Direcció
Gener 2023