Pretractament

Planta de selecció i classificació de residus

El procés de selecció i classificació del RSU d’entrada (inclosos residus de jardineria i podes) al complex es realitza en la nau de pretractament, la qual disposa de tres línies de tractament, amb una capacitat nominal de 30 t/h, cadascuna. Cada línia disposa els equips necessaris per a poder realitzar la classificació i selecció de la forma més efectiva i eficient.

Les principals fases del tractament són:

1. Cribratge de voluminosos

El material aportat pels alimentadors “panzer” s’introdueix en un garbell rotatiu provist de punxos obrebosses, amb una perforació de cribratge de Ø 300 mm.

2. Selecció de vidre

El material de menor mida passa per un cassetó de selecció manual de vidre per a la seua recuperació.

3. Cribratge doble

Després de la recuperació del vidre, el material s’introdueix en un garbell rotatiu de doble secció de cribratge:

 • Una primera secció, en la qual se separa la major part de la Fracció Orgànica present en el RSU, i que té com a destinació el procés de Compostatge.
 • Una segona secció de malla rectangular, en què se separen en gran mesura els envasos que puga contindre el RSU.

4. Separació balística

La fracció separada en el segon cos del Cribratge Doble és transportada als separadors balístics, on mitjançant l’acció combinada de: inclinació de pla, moviment vibratori, impulsió d’aire i malla de cribratge, es descomposa el cabal entrant en tres cabdals d’eixida, amb una destació molt concreta, cada un d’ells:

 • Fracció lleugera – planar: transportada a les casetes de triatge manual.
 • Fracció pesada – rodant: transportada al sistema de separació òptica de polímers i brics.
 • Fracció menor de Ø70 mm: fracció orgànica a compostatge.

5. Separació òptica

La fracció pesada-rodant separada en l’equip balístic és transportada als equips de selecció òptica, el qual, mitjançant una combinació de tecnologies, òptiques i pneumàtiques, descomposa el cabal entrant en tres cabals d’eixida:

 • Fracció envasos de Bric: transportada al graner corresponent, per al seu embalatge.
 • Fracció Rebuig: transportada a les casetes de triatge manual.
 • Fracció Polímers: transportada a l’equip òptic de classificació de polímers, en què se separen les següents fraccions:
  1. Fracció de plàstic PET: transportada al graner corresponent, per al seu embalatge.
  2. Fracció de plàstic PEAD: transportada al graner corresponent, per al seu embalatge.
  3. Fracció de plàstic Mezcla: transportada a les casetes de triatge manual.

De cada una d’eixes tres línies, se n’obtenen una sèrie de fraccions comunes que, a continuació, es descriuen:

 • Rebuig voluminós: aquesta fracció se sotmet a un triatge manual de materials valoritzables, generant-se un rebuig que és transportat a la nau de rebuigs.
 • Fracció orgànica: després d’una sèrie de separacions, el material es deposita en una cinta transportadora de 150 metres de longitud ubicada en una galeria subterrània, que lo conduirà fins al sistema ‘tripper’ d’alimentació de Trinxeres en la NAU DE COMPOSTATGE.
 • Rebuigs de línia – Sep. Òptica – Cribratge doble: després dels triatges manuals als que se sotmeten a aquestes fraccions, recuperant els materials amb un potencial de valorització, el sistema las descàrrega en la cinta general de recollida de rebuig primari de la planta.

Descripció tractament de residus de jardineria i podes

Els Vehicles que transporten el residu descarreguen directamente sobre una tremuja que alimenta la trituradora. Una volta triturat, el residu es condueix mitjançant cinta transportadora fins a un dels dos contenidors existents de 100 m3 cada un, dotats de fons de descàrrega classe “pis mòbil”, emmagatzemant-se en un d’ells, dosificant-se, posteriorment sobre la eixida de fracció menor de 80 mm, amb destinació a la nau de trinxeres de compostatge.

Descripció de la gestió del rebuig primari de tractament

Del tractament de residus se n’obté finalment un cabal general de rebuig primari, que és dirigit a la nau annexa de compactat, emmagatzematge i expedició de rebuig.